فصلنامه گفتمان انقلاب اسلامی وابسته به مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی با هدف تبیین نظام‌مند اندیشه ها و سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(حفظه الله تعالی) و گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می نماید.