نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، ایران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، ایران

چکیده

هدف: یکی از موضوعات حائز اهمیت در فقه اسلامی و همچنین در مسائل سیاسی، بحث از «حفظ نظام اسلامی» است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر مبنای آن توجیه می‌شود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ارائه گردیده است که أهمّ آنها روایات متعددی است که از معصومین علیهم السلام نقل شده است که مورد استناد فقها نیز قرار گرفته است. در این نوشتار به بررسی و بازنگری این استنادات می پردازیم، از این که آیا استناد به احادیث در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به درستی صورت گرفته است؟ روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و روش تحقیقی توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی روایات از حیث استناد و نحوه استدلال پرداخته است. یافته های پژوهش: در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به احادیث متعددی در اثبات لزوم حفظ نظام اسلامی استناد شده که بعضی از آنها فاقد استدلال و منطق لازم جهت اثبات حکم مذکور می باشد. نتیجه گیری: در این پژوهش این احادیث شناسایی و مورد نقد واقع شده است و احادیث معتبر دیگری احصاء و مورد بررسی قرار گرفته و استدلال و ادله منطقی تری جهت تقویت احادیث مرتبط ارائه گردیده و این مطلب اثبات می شود که حکومت اسلامی از اوجب واجبات بوده و تحقق آن می تواند دارای ثمرات ارزشمندی در عالم سیاست داشته باشد از جمله مقبولیت و ثبات سیاسی برای حکومت اسلامی.

کلیدواژه‌ها