نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

یاسوج- دانشگاه آزاد واحد داسوج

چکیده

هدف اصلی در این نوشتار، مقایسه‌ی گفتمان جبهه مقاومت اسلامی و گفتمان نظام سلطه در غرب آسیا است. در تجزیه و تحلیل موضوع از روش مقایسه‌ای با ابزار نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه استفاده می‌کنیم. در پاسخ این فرضیه طرح می‌شود که دو الگوی مورد بحث، به لحاظ تصوری، تلقی و تعریف متفاوتی از دستگاه محاسباتی داشته و به لحاظ تصدیقی در حوزه‌های رهبری، راهبرد، ائتلاف، دستگاه محاسباتی، وحدت، روش و اهداف تفاوت‌های اساسی دارند. با توجه به فرضیه پژوهش، نتایج تحقیق حاکی از این است که از لحاظ تصوری و تصدیقی دستگاه محاسباتی در این دو الگو، جز در پاره‌ای از موارد شکلی، متفاوت و متباین است. بنابراین راهبرد مقاومت فعال و دفاع مشروع راهکار جبهه مقاومت در برابر راهکار نظام سلطه یعنی؛ راهبرد مداخله‌گرایی، تجاوز و هزار زخم، تغییر نظام محاسبه و اختلال در دستگاه محاسباتی ایران و مقاومت‌اسلامی است. بطور اساسی افول مرحله‌ای استکبار امریکا در غرب آسیا با «تقویت جبهه مقاومت» و «مداخلات ژئوپلیتیکی پرهزینه و کاهش موفقیت‌های تاکیتکی امریکا بخاطر ایجاد بحرانهای منطقه‌ای، افزایش مداخله‌گرایی، گسترش یک‌جانبه‌گرایی و جنگ‌های بی‌پایان در محیط منطقه‌ای غرب آسیا»اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها